Immateriella tjänster by Jacob Hesser PDF

By Jacob Hesser

ISBN-10: 9144066341

ISBN-13: 9789144066349

Immateriella tjänster karakteriseras av att uppdraget inte är knutet until fysiska (materiella) föremål. Hit hör typiskt sett uppdrag until advokater, revisorer, fondkommissionärer, besiktningsmän, värderingsmän och andra konsulter samt until eventually mäklare. Rättsområdet är i lag mestadels oreglerat och frågeställningarna är därför många.

Vad innebär uppdragstagarens metod- och informationsansvar?

Vem har bevisbördan för vilket arvode som avtalats?

Kan en svensk domstol ålägga en uppdragstagare att fullgöra en immateriell tjänst?

Hur bestäms ersättningen för en skada som uppdragstagaren vållat?

Hur tillämpas regeln om specialpreskription i 18 kap. nine § handelsbalken?

Ambitionen med denna kommenterade rättsfallsöversikt är att besvara dessa och många andra frågor och att samtidigt fylla den lucka som är förknippad med att en svensk rättsfallsöversikt över immateriella tjänster hittills saknats. Översikten vänder sig until eventually både studenter och praktiskt verksamma jurister. Rättsfallsöversikten utgör en systematisk genomgång av Högsta domstolens centrala avgöranden på området avseende åren 1971-2005. Översikten är även försedd med utförliga förteckningar över förarbeten och doktrin. De refererade rättsfallen, ett sextiotal until antalet, är ordnade efter ämne.

"Trots sitt begränsade layout rymmer denna skrift rikhaltig och nyanserad information."

Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.

Show description

Read or Download Immateriella tjänster PDF

Best law books

Get Capital Punishment (Historical Guides to Controversial PDF

Capital Punishment examines the controversy round the dying penalty, elevating questions and trying to supply an even-handed exam of this debatable perform. The authors mix research of significant matters with excerpts from landmark felony judgements, very important records, survey effects, and empirical information.

The first a part of the e-book discusses the origins of the demise penalty and lines its improvement from antiquity to modern occasions. exact statistical information regarding capital punishment is gifted and mentioned, and the loss of life penalty is taken into account opposed to a constitutional backdrop with numerous arguments—for and against—articulated. the second one a part of the publication comprises 3 appendices. the 1st appendix provides an annotated checklist of vital capital-punishment circumstances; the second one provides a extra common chronological remedy of capital punishment; and the 3rd offers a bibliographic essay directing readers to different proper assets of curiosity. a radical and insightful remedy, Capital Punishment presents either a precis of the present nation of capital punishment and a dialogue of components of continuous controversy.

Download e-book for kindle: Warren's Forms of Agreements (Volume 1) by Martin D. Fern

Warren's sorts of Agreements is an 8-volume set which includes various well-defined, well-prefaced types protecting approximately each transaction that an lawyer will come across in a company perform. The set serves as either a criminal reference source and a helpful drafting instrument. each one bankruptcy comprises introductory fabric that offers criminal and functional heritage details relating the actual topic, by way of entire varieties and particular clauses.

Download PDF by Ernest J Weinrib: The Idea of Private Law

Inner most legislation is a well-known and pervasive phenomenon. It applies our inner most intuitions approximately own accountability and justice to the valuables we personal and use, to the wounds we inflict or keep away from, and to the contracts which we make or holiday. the belief of personal legislations bargains a brand new approach of knowing this phenomenon.

Read e-book online Taxation, Law and Development PDF

Comprising unique essays written via most sensible felony students, this leading edge quantity is the main entire assortment up to now of autonomous educational paintings exploring the connection among tax, legislations and improvement. participants conceal quite a number tax concerns, drawing on financial, political, social, and institutional views to provide a finished view of the way tax legislation impact and are tormented by human monetary improvement.

Extra resources for Immateriella tjänster

Sample text

I det aktuella fallet fann HD att företagaren inte kunde ha varit omedveten om att förfarandet inneburit vissa risker. Banken kunde därför inte sägas ha brustit i sitt informationsansvar, trots att den vid sin rådgivning underlåtit att informera företagaren om det osäkra rättsläget. 142 I 17 § KommL stadgas att om kommissionären visat försumlighet vid fullgörande av sitt uppdrag, ”äge kommittenten rätt till ersättning för skada, som därigenom tillskyndats honom”. – I NJA 1995 s. 693 åtog sig en fondkommissionär, som stod under bankinspektionens143 tillsyn, att bedriva handel med indexoptioner för en kunds räkning.

HD fann att den biträdande juristens handlande saknade nära samband med dennes tjänst. Advokatbyråns möjligheter att övervaka den anställde och därigenom avvärja brottet ansågs ha varit små. Det bedrägliga handlandet hade således inte skett ”i tjänsten” och kunde därmed inte föranleda principalansvar för advokatbyrån (3 kap. 174 NJA 2000 s. 175 I fallet ansågs en advokatbyrås principalansvar omfatta anställd advokats handlande som särskilt förordnad boutredningsman, trots att advokaten inte kunde anses ha åtagit sig uppdraget på byråns vägnar och byrån därför inte ansvarade för uppdragets fullgörande (3 kap.

Mäklaren företräder normalt försäkringstagaren, medan ombudet vanligen företräder försäkringsgivaren. Se vidare prop. 2004/05:133 s. 30 f. och 43 f. 186 Andra mäklare än försäkringsmäklare – inte minst fastighetsmäklare (prop. 1983/84:16 s. 60) – anlitas däremot vanligen av säljaren; jfr Tiberg & Dotevall s. 142 och 144. 187 Förslaget till 15 § 1 st. lagen (1984:81) om fastighetsmäklare innehöll ursprungligen en presumtionsregel enligt vilken fastighetsmäklarens provision skulle betalas av säljaren (oavsett om det var säljaren eller köparen som anlitat mäklaren).

Download PDF sample

Immateriella tjänster by Jacob Hesser


by Kenneth
4.3

Rated 4.88 of 5 – based on 38 votes
Posted in Law